Terapia w szkole

Terapeta w naszej szkole zajmuje się :
 
¬ współorganizowaniem procesu edukacyjnego, wychowawczego i społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 
¬ wspieraniem uczniów z Zespołem Aspergera podczas zajęć edukacyjnych;
 
¬ współpracą z nauczycielami i rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 
¬ integrowaniem uczniów niepełnosprawnych ze środkowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 
¬prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu. 
 
Joanna Meller
© SP4 Iława

Search